انتخاب زبان/ select language
تا شروع کنفرانس
second
minute
hour
Day

برگزاركنندگان
حاميان
ورود به سيستم
 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟

 آيا کلمه عبور خود را فراموش کرده ايد؟

 کاربر جدید هستید؟ ثبت نام کنید.

مقالات محور برنامه ريزي و مديريت شهري

1- A survey on infrastructural exclusions in new established cities of Iran
(Case of ICT Diffusion in Golbahar & Binalood)؛ Mohammad ajza)  & shokouhi, (alireza bidkhori

2-Urban Growth Management with Urban Growth Boundaries (Tehran’s Greenbelt Experience)؛ Amir kaviani))

3-نقش حکومت‌هاي محلي در حکمروايي خوب شهري در راستاي تحقق توسعه پايدار؛ (احدنژاد، موسوي، محمدي و عليپور)

4-تحليل فضايي جرايم شهري با استفاده از مدل تخمين تراکم کرنل (مطالعه موردي: جرايم مواد مخدر منطقه 2 شهرداري تهران)؛ (احمدي، لرستاني، فعلي و احمدي)

5-سهم مهاجرت‌هاي روستا-شهري در افزايش جمعيت کلاشهر تهران؛ (احمديان و حديدي)

6- ارزيابي و تحليل ميزان تحقق پذيري اهداف توسعه شهري توسط شوراي شهر (مطالعه موردي: شهر زاهدان)؛ (اسديان، واعظ طبسي و ياري قلي)

7-بررسي جايگاه توسعه با استفاده از شاخص ترکيبي توسعه انساني (HDI) و تکنيک (GIS) (مطالعه موردي:دهستان هاي شهرستان بهشهر)؛ (اسفندياري، روشنعلي و پادروند)

8-ارائه يک مدل کمي براي مکان يابي پارکينگ‌هاي غيرحاشيه‌اي بر روي شبکه حمل و نقل شهري؛ (اسکندري، شاهنده، شتاب بوشهري و افتخاري)

9-تحليل و بررسي مفاهيم، ويژگي‌ها و فرايند توسعه مشارکت شهروندي الکترونيک با تاکيد بر کلانشهرهاي ايران؛  (اسماعيل پور، رمضايان و رضايي)

10- بررسي و رتبه بندي عوامل کليدي تاثيرگذار بر مشارکت‌ شوراهاي اجتماعي محلات در مديريت شهري؛ (اسماعيلي، منشي زاده نايين و شکاري)

11-بکارگيري روش کارت امتيازي متوازن به عنوان ابزاري جهت کنترل استراتژي شهر شهد؛ (بابکي، سهرابيان و اکبري)

12-جايگاه حکمروايي خوب در برنامه‌ريزي شهري (نونه موردي: طرح متروي شيراز)؛ اعظمي، حسين پور و حميدي)

13-تحليل نقش سرمايه اجتماعي در حکمرواني مطلوب شهري؛ (اعظمي، حسيني و علمدار)

14- ارزشيابي سطح قابليت زندگي شهر اصفهان از ديدگاه شهروندان؛ (اکبري و روان بخش)

15-بررسي الگوي جدايي گزيني گروه‌هاي قومي در شهر مشهد؛ (امير فخريان)

16-مديريت آلودگي‌هاي زيست محيطي صنايع در پيرامون شهرها (مطالعه موردي: شهر صنعتي هشتگرد)؛ (يزداني اميري، عليپور، فلاح نژاد و محمدي)

17-مشکلات حقوقي شهرداري ها در اداره شهرهاي ايران (يزداني اميري، کرمي، نادري و سلطاني)

18-لزوم نگرش‌هاي سيستمي در برنامه ريزي شهري (مورد حمل و نقل درون شهري بجنورد)؛ (پارسي پور و کوهي)

19-مقايسه تطبيقي نتايج سنجش کيفيت خدمات و سيستم مديريت کيفيت (مطالعه موردي: مناطق سيزده‌گانه شهرداري مشهد)؛ (تقي زاده و پورشيرازي)

20- بررسي راهبردهاي تاثيرگذار در توسعه توريسم شهر سنندج (با استفاده از ماتريس (SWOT ؛ (جمشيدي، شکرگذار و جمشيدي)

21- تاثير زون‌بندي براساس معيار تراکم ساختماني بر کنترل توسعه شهري (مطالعه موردي: مرودشت)؛ (زارعيان جهرمي، معيني فر و رحماني)

22- بررسي و تحليل عملکرد مديريت شهري در توسعه کالبدي-فيزيکي شهر (مطالعه موردي: شهر بابلسر)؛ (حاتمي نژاد، مهديان بهمنميري و مهدي)

23- پايداري بافت قديم شهر ماکو از منظر عدالت اجتماعي؛ (حسين زاده، عليزاده و عزيز زاده)

24- بررسي جايگاه شهرهاي کوچک در نظام سلسله مراتبي شهري (نمونه موردي: شهر روانسر)؛ (يغفوري و لطفي فر)

25-نقش شوراياران در جلب مشارکت شهروندي (نمونه موردي: منطقه 4 شهر تهران)؛ (حسينلو و آقايي)

26- حکمراني خوب در شهرداري مشهد؛ (حمزه‌ئي، برادران و هاتفي)
27-راه‌هاي توسعه خدمات الکترونيک شهرداري‌ها براساس ماتريس‌هاي مديريت استراتژيک (مطالعه موردي: شهرداري منطقه 4 مشهد)

28-مکان‌يابي بهينه پارک‌هاي درون شهري با استفاده از GIS و مدل AHP (نمونه موردي: شهر آمل)؛ (خادمي)

29-بررسي شهرهاي مجازي؛ (خاکپور و سپاهي)
30- تحليل تغيير کاربري اراضي شهر بجنورد بعد از استان شدن (با تاکيد بر کاربري اداري)؛ (خاکپور، وطن پرست و صدري فرد)

31-بررسي ميزان تحقق پذيري طرح تفضيلي در شهر مشهد (منطقه 10) (کاربريهاي فضاي سبز و تفريحي، ورزشي و فرهنگي تاريخي)؛ (خاکپور، وطن پرست و حسين پور)

32- مروري بر کاربدهاي سنجش از دور در تحليل شرايط سطحي روسازي خيابانهاي شهري؛ (خبيري و خويش اردستاني)

33-مديريت جامع پسماندهاي شهري با اولويت تفکيک از مبدا بر مبناي تفکر سيستمي (مطالعه موردي: شهرستان ساري)؛ (خوارزمي و ولي پور ارمي)

34-ارزيابي کاربري زمين در پروژه‌هاي مسکن مهر (مطالعه موردي پروژه 500 هکتاري مسکن مهر شهرک پرديسان قم)؛ (دهقاني و ترکمن)

35-تعيين الگوي گسترش کالبدي-فضايي شهر با بهره گيري از مدل هاي کمي (نمونه موردي: شهر جونقان)؛ (رحماني، زارعيان جهرمي و معيني فر)

36- بررسي تغييرات کاربري اراضي شهري در طرح جامع و تفضيلي شهر زنجان طي دهه‌هاي 85-1365؛ (رستگار، غلامي و لرستاني)

37- چشم انداز سازي شهر اشنويه در فرايند راهبرد توسعه شهري (CDS) ؛ (رهنما، اجزا شکوهي و و شريفي)

38- بررسي جايگاه و نقش شهرداري کلانشهر در مديريت بحران )مطالعه موردي: شهرداري کلانشهر مشهد)؛ (رهنما، شورابي و حداد حسن آبادي)

39-برنامه¬ريزي سناريو جهت بهبود بخش مرکزي شهر بوکان با استفاده از نرم افزار CommunityVIZ Scenario360؛ (رهنما، اجرا شکوهي و معروفي)

40-تاثير شاخص‌هاي توسعه شهري برکيفيت زندگي در استان‌هاي ايران؛ (زماني و فرهمند)

41-نقش حکمروايي خوب شهري در مديريت محله با استفاده از مدل TOPSIS  (مورد مطالعه: محلات منطقه 10 تهران)؛ (ساسان پور، مرادي و قاسمي)

42-ساماندهي کاربري‌هاي اداري با استفاده از نرم افزار AIMSUN (نمونه موردي: محدوده مرکزي شهر بابل)؛ (هادي زاده فيروز جايي، ابطحي و نسترن)

43-مقايسه سيستم‌هاي LBCS وتيپ 12 طرح‌هاي تفصيلي در طبقه بندي کاربري زمين با هدف انتخاب سيستم بهينه جهت کاربرد در طرح‌هاي توسعه شهري؛ (سلطاني، نظري كتولي و قرباني)

44- ضرورت احداث پاركينگ در بخش مركزي شهر سبزوار (در راستاي ساماندهي حمل ونقل و توسعه پايدار شهري)؛ (سلماني مقدم و دولتي)

45- تحليل ويژگي¬هاي اقليم توريستي با استفاده از شاخص¬هاي دماي فيزيولوژي (PET ) و (PMV) در شهر سبزوار؛ (سلماني مقدم و برغمدي)

46-ارزيابي عوامل موثر بر عملكرد شوراي اسلامي شهر در مديريت شهري مطالعه موردي: شهر زابل)؛ (شريفي نيا)

47- تحليل مقايسه‌اي شاخص‌هاي ارزيابي محيط زيست شهري (شريفيان‌پور و فريادي)

48-ارزيابي مشارکت شهروندي در شهرهاي جديد ايران با تاکيد بر بومي و غير بومي بودن شهروندان(مطالعه موردي: شهر جديد بينالود)؛ (اجزاء شکوهي، سلماني مقدم و قنبري)

49-بررسي، تحليل و ارزيابي تراکم و سرانه کاربري فضاي سبز شهري (نمونه موردي: شهر ياسوج)؛ (ضرابي، نوري و رزم پوري)

50-بررسي آگاهي شهروندان از پيام‌هاي ترافيکي و تاثير آن بر ميزان استفاده از خودروي شخصي در ترافيک شهري (مورد مطالعه شهر اصفهان)؛ (عطافر، کاظمي و صميمي)

51- بررسي  مشارکت شهروندان بامديريت شهري (شهرداري) در طرح هاي شهري (مطالعه موردي: شهر شيروان)؛ (ارجمند و وطن پرست)

52-مکان يابي جهت توسعه آتي شهر با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي AHP (مطالعه موردي: شهر گرگان، کوي اوزينه)؛ (خواجه شاهکويي، کرمي و بارگاهي)

53-تأثير عملکرد مديريت شهري بر ارتقا کيفيت زندگي شهروندان (مطالعة موردي: شهرجديد گلبهار)؛ (علي‌اکبر عنابستاني و زهرا عنابستاني)

54-مکان¬يابي بهينه مراکز آتش¬نشاني با استفاده از روش ترکيب خطي وزني (WLC) (مطالعه موردي: شهر اردبيل)؛ (غفاري گيلانده، ويسي ناب، پادروندي و صفايي)

55-ارزيابي کاربري‌هاي تفريحي-فرهنگي با تاکيد بر جمعيت (مطالعه موردي: شهر گرگان)؛ (خوش‌فر، شعباني، نگاري و شريفان)

56-تحليل الگوي رشد كالبدي- فضايي شهرها از طريق آمار فضايي در GIS (مطالعة موردي: كلانشهر تهران)؛ (قديري و دستا)

57-بررسي نقش سياست مسکن مهر در تشديد پراکنده رويي شهري (مطالعه موردي: شهر استهبان)؛ (قرباني، حاجي پور و نظري)

58-ارزيابي شاخص‌هاي کيفيت محيطي شهر بناب از ديدگاه شهروندان؛ (قنبري، صديق، سلطان‌زاده و محمدزاده اصل)

59-بسترهاي استفاده از دولت الکترونيک در نظام يکپارچه مديريت شهر (مطالعه موردي: کلانشهر تهران)؛ (غفاري گيلانده، يزداني، کاظمي و پادروندي)

60- بررسي شهرنشيني ديفرانسيل در استان خراسان رضوي؛ (مافي و غفاري)

61-تعيين عوامل تسهيل کننده براي تبديل شهر مشهد به يک شهر کارآفرين؛ (اجزا شکوهي، ندايي و جوادي نژاد)

62-امکان سنجي وضعيت سازمان جهت اجراي موفقيت آميز فرآيند مديريت دانش با نگاهي ويژه به معاونت برنامه ريزي و توسعه شهرداري مشهد؛ (محمد عين القضات)

63-پهنه بندي شهر ايلام از نظر پارامترهاي طراحي زيرساخت‌هاي شهري با استفاده از نرم افزار GIS؛ (خبيري، فريدي و توکلي)

64-سنجش درجه توسعه يافتگي شهرستان هاي استان گلستان در بخش شاخص هاي بهداشتي ـ درماني با استفاده از روش تاکسونومي عددي؛ (محمدي، شکري و افتخاري)

65- تحليل چالش‌هاي پيش روي مديريت زمين شهري کشورهاي در حال توسعه؛ (مشکيني و نورمحمدي)

66-چگونگي بازيابي روح  مکان در شهر امروزي (نمونه‌هاي موردي: يزد و کرج)؛ (معاني و ضيابخش)

67-بررسي امکانات پارک هاي شهري در راستاي شناسايي علل مراجعه به آن (نمونه موردي: پارک ملت مشهد)؛ (معمار)

68-نقش شاخص¬هاي حکمروايي شهري در حرکت به سوي توسعه پايدار شهري؛ (مؤيدي)

69-فرايند ايجاد دانش در بانک‌هاي صادرات استان گيلان و تأثير آن بر بهره‌وري مديريت شهري؛ (مير ابراهيمي، حبيب زاده، مير ابراهيمي)

70-ارزيابي پايگاه اقتصادي اجتماعي ساکنين شهر مشهد و تأثير آن بر قيمت زمين شهري مورد منطقه سه شهرداري مشهد؛ (ميرکتولي، صمدي و حياتي)

71-راهکارهاي توسعه گردشگري شهري با استفاده از ماتريس SWOT و QSPM (نمونه موردي: شهرستان مريوان)؛ (نامداري و پاشازاده)

72-بررسي رضايت شهروندان از عملکرد شهرداري در حاشيه شهرهاي مياني (مطالعه موردي: شهر بابل)؛ (نجفي کاني، بابائيان و کرمي)

73-ارزيابي سلسله‌مراتب شهري استان خوزستان طي سال‌هاي 1355 تا 1385؛ (نظم فر و علي بخشي)

74- طراحي و توسعه يک سامانه مکان مبنا تحت وب جهت دريافت، پردازش و پاسخگويي به نظرات و تقاضاي شهروندان در حوزه مديريت شهري (مطالعه موردي: سامانه مديريت شهري (137) شهرداري تهران)؛ (وحيدي و مباشري)

75-سنجش وضعيت شاخص‌هاي کيفيت زندگي شهري، منطقه 2 اردبيل از ديدگاه شهروندان؛ (وظيفه، پاشازاده و نريمانزاده)

76- ارزيابي دولت محلي شهري در نظام سياسي تک ساخت ايران؛ (ويسي)


كنفرانس‌ها

جستجو  تعداد بازدید کنندگان :175323
©2015 Ferdowsi University Of Mashhad.