تاريخچه سومين كنفرانس برنامه‌ريزي و مديريت شهري:

با توجه به برگزاري موفق اولين و دومين کنفرانس برنامه‌ريزي و مديريت شهري در سال‌هاي1385 و 1389 شوراي اسلامي شهر، دانشگاه فردوسي و شهرداري مشهد برآن شدند که سومين کنفرانس برنامه‌ريزي و مديريت شهري را در 31 فروردين و اول ارديبهشت 1390 برگزارنمايند در اين خصوص دبيرخانه كنفرانس با تشكيل 7 جلسه كميته علمي و  4 جلسه كميته اجرايي، 385 مقاله دريافتي را مورد بررسي قرار داد كه 45 مورد آنها پذيرفته شد. پس از اتمام كنفرانس نيز لوح فشرده و كتاب مجموعه مقالات و سخنراني‌ها تهيه و براي شركت‌كنندگان در كنفرانس ارسال گرديد.