تاريخچه چهارمين كنفرانس برنامه‌ريزي و مديريت شهري:

با توجه به برگزاري موفق اولين، دومين و سومين کنفرانس برنامه‌ريزي و مديريت شهري در سال‌هاي1385، 1389 و 1390 شوراي اسلامي شهر، دانشگاه فردوسي و شهرداري مشهد برآن شدند که چهارمين کنفرانس برنامه‌ريزي و مديريت شهري را در 20 و 21 ارديبهشت 1391 برگزارنمايند در اين خصوص دبيرخانه كنفرانس با تشكيل 12 جلسه كميته علمي و  4 جلسه كميته اجرايي، 530 مقاله دريافتي را مورد بررسي قرار داد كه 95 مورد آنها پذيرفته شد.