تاريخچه:

اولين كنفرانس برنامه‌ريزي و مديريت شهري با هدف ايجاد فرصتي جهت گردهمايي انديشمندان، پژوهشگران، مديران و كارشناسان امور شهري بمنظور تبادل اطلاعات و ديدگاه‌ها و همچنين بهره‌گيري از يافته‌هاي جديدي پژوهشي و تجربيات اجرايي، 2 و 3 اسفندماه سال 1385 از سوي مركز پژوهش‌هاي شوراي اسلامي شهر، دانشگاه فردوسي و شهرداري مشهد در محل هتل پرديسان مشهد برگزار گرديد. لازم به يادآوري است در اين كنفرانس سازمان نظام مهندسي خراسان رضوي، استانداري خراسان رضوي و شركت سپاد به عنوان حاميان كنفرانس شركت داشتند.

رياست كنفرانس را مرحوم جناب آقاي دكتر سيدعلي اكبر رزمي، رئيس وقت شوراي اسلامي شهر عهده‌دار بوده و جناب آقاي دكتر علي شيرازي عضو هيئت علمي گروه مديريت دانشگاه فردوسي دبير كنفرانس بودند.