تاريخچه دومين كنفرانس برنامه‌ريزي و مديريت شهري

شـوراي اسـلامي شـهر، شهرداري و دانشگاه فـردوسي مشهد به منظور بهره گيري از تجارب و دانـش روز در امـور شـهري، كنفـرانس "برنامـه ريزي و مديريت شـهري" را در روزهاي 29 و 30 ارديبهشت ماه 1389 برگزار نمودند. در اين خصوص دبيرخانه كنفرانس با تشكيل 13 جلسه كميته علمي و 6 جلسه كميته اجرايي، 280 مقاله دريافتي را مورد بررسي قرار داد كه 62 مورد آنها پذيرفته شد. پس از اتمام كنفرانس نيز لوح فشرده و كتاب مجموعه مقالات و سخنراني‌ها تهيه و براي شركت‌كنندگان در كنفرانس ارسال گرديد.