پنل‌هاي همايش

پنل بافت فرسوده با حضور افراد زير برگزار گرديد:

پنل حكمروايي شهري با حضور افراد زير برگزار گرديد:

شرح مقالات كنفرانس:

از ابتداي پاييز 90 تا اتمام مهلت دريافت يعني 30 دي مقالات مجموعا 530 مقاله دريافت گرديد كه هر مقاله براي 3 داور جهت ارزيابي ارسال گرديد.

از اين تعداد 94 مقاله پذيرفته شد كه 37 مقاله جهت ارائه در3 سالن به شكل همزمان مورد تصويب قرار گرفت و ساير مقالات تنها در ليست درج در لوح فشرده و چاپ چكيده در كتابچه كنفرانس قرار گرفت.

تعداد شركت كنندگان كنفرانس:

تعداد شركت كنندگان در اين كنفرانس 470 نفر بود كه از اين تعداد جمع كثيري جزء دانشگاهيان (اعضاي هيئت علمي و دانشجويان تحصيلات تكميلي)، اعضاي شوراهاي اسلامي شهر، شهرداران، كارشناسان شهرداري، و مابقي جزء كارشناسان ارگانهايي مانند استانداري‌، سازمان برنامه‌ريزي و بودجه، سازمان نظام مهندسي، شركت‌‌هاي خصوصي در زمينه مديريت و عمران شهري و... محسوب مي‌شدند