20- پهنه بندي جغرافيايي محدوديت­هاي توسعه کالبدي شهر رشت با استفاده از GIS (سيد علي حسيني، رضا ويسي، مريم محمدي)

21-   كاربرد مدل TOSIS در ارايه الگوي مناسب مکان گزيني کاربري‌هاي آموزشي- دبيرستان (مطالعه موردي : شهر اردبيل) (فخرالدين ميناپور، عطا غفاري گيلانده ، فرشيد کاظمي)

22- انتخاب مکان بهينه براي توسعه فيزيکي آتي شهر نمين با استفاده از مدل همپوشاني وزني در محيط GIS (موسي عابديني، محمدرضا اقبال، مجتبي عمراني دورباش)

23- بررسي عوامل مؤثر بر گسترش محدوده شهري ­در ايران (سيد محمد ميرهاشمي دهنوي، احسان رشيدي نژاد ميبدي)

24- ساماندهي کاربري اراضي پيراموني ايستگاه­هاي مترو با استفاده از رويکرد TOD (سيد حسين ميرزاده، مرتضي مظاهري)

25- بررسي و تحليل درجه توسعه يافتگي شهرستان­هاي استان لرستان با استفاده از مدل TOPSIS (حسين نظم فر، بهزاد پادروندي)

   26 - بررسي تأثير تصميمات كميسيون ماده 100 شهرداري در كنترل تخلفات  ساختماني (هادي بهمني منفرد، محسن كلانتري)

27-  بكارگيري AHP و TOSIS در مكانيابي و استقرار دستگاه‌هاي خودپرداز( استقرار دستگا،هاي خودپرداز   بانک صادرات شهر بوشهر (جمال‌الدين كبوتري، مهدي هاشمي،سعيد شاكري)

28- Innovative Spatial Analysis for Comparing Mashhad in Iran with Melbourne  in   Autralia