1- شناخت عوامل فقرزايي و بررسي خط فقر (مورد مطالعه: منطقه 3 کلان شهر مشهد) (رئوفه سادات افشارزاده، علي يغمايي)

2- ابعاد اقتصادي حاشيه­نشيني در شهر اهواز (سعيد امان­پور، کوکب ظريفي)

3- تحليلي بر علل ساختاري مهاجرت، شهرنشيني و اسکان غيررسمي در ايران با نگرش ويژه بر کلانشهر مشهد (براتعلي خاکپور، مريم هاديزاده بزاز)

4- حاشيه‌نشيني و مسائل اجتماعي- فرهنگي در شهرها(مطالعه موردي: شهر خمين)( حميده محمّداميني، دکتر محمدباقر عليزاده اقدم)

5- حاشيه نشيني و مسائل اجتماعي و فرهنگي آن در شهرها مطالعه موردي: محله غلام تپه شهرستان آزاد شهر (زهرا شريفي‌نيا)

6- تحليلي بر تاثير مهاجرت بر روند تغييرات کاربري اراضي مطالعه موردي : تغييرات کاربري اراضي پيراموني شهر پارس آباد (عطا غفاري گيلانده، محمد عليزاده بگديلو، فرشيد کاظمي)

7- تحليل جايگاه شهرهاي کوچک در کاهش مهاجرت روستائيان به کلان‌شهرها (مطالعه موردي: شهرستان مشهد) (مريم قاسمي)