1- تحليل و تخمين تقاضاي آب خانگي بر اساس بلوک­بندي قيمت آب (مطالعه موردي شهر اهواز) (سيد عزيز آرمن، راضيه داوديان رنجبر)

2- پهنه بندي خطر لغزش دامنه هاي مشرف بر شهر پاوه به روش آنبالاگان با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS (فريبا اسفندياري درآباد، سيد اقبال هاشمي)

3- پياده‌راه ساحلي مطالعه موردي شهر تسالونيکي، يونان (مژگان ثابت تيموري)

4- ارزيابي اثرات زيست محيطي احداث کارخانه سيمان تيس چابهار بر شهرستان سرباز با استفاده از روش RATING AND RANKING (سيد علي جوزي، هانيه السادات اسلامي، زينب باراني خالص)

5- بررسي مقايسه اقتصادي دو روش بازيافت و دفن بهداشتي پسماند شهري کنگاور (سهراب دل انگيزان، مجتبي محمودي)

6- پهنه بندي و تحليل بيوکليماي انساني استان خراسان رضوي با استفاده از شاخص بيکر به منظور طراحي شهري وتوسعه پايدار (سمانه رزم، منصوره کوهي، آذر رضايي پور)