شرايط اسكان

محل اسكان

هزينه

توضيحات

خانه معلم

250.000 ريال

به ازاء هر شب با صبحانه و شام

150.000 ريال

به ازاء هر شب بدون صبحانه و شام

مهمانسراي دانشگاه فردوسي

   300.000 ريال

به ازاء هر شب با صبحانه