انتخاب زبان/ select language
تا شروع کنفرانس
second
minute
hour
Day

برگزاركنندگان
حاميان
ورود به سيستم


 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟
 فراموشی رمز ورود
 کاربر جدید ؟ ثبت نام

1. ارايه الگوي مناسب مکانيابي پايانه هاي مسافربري برون شهري( نوچيان، رفيعيان)

2. ارزيابي تاثير مستقيم سياست حذف يارانه حامل هاي انرژي بر هزينه جابجايي مسافر در سيستم حمل و نقل عمومي شهري در ايران(شفيعي، خاکي)

3. ارزيابي تاثير پارک حاشيه اي وسايط نقليه بر ميزان تاخير شبکه در محدوده تقاطع هاي چراغ‌دار شهري (مطالعه موردي: شهر مشهد)(رحيمي، نيشابوري قاچکانلو)

4. ارزيابي دلايل عدم کارايي طرح هاي گذربندي در بافت هاي قديمي شهرهاي ايران- نمونه موردي: محله مسجد سي، شهر فيروزکوه (اشتياقي)

5. بررسي تحليل وضعيت کاربري زمين و توسعه فضاي شهري (مطالعه موردي: شهر الشتر)(محموديان ، کياني)

6. بررسي درجه توسعه يافتگي شهرستان هاي استان خراسان شمالي با تاکيد بر جايگاه شهرستان جاجرم(زياري، شاکري مطلق، دوستي)

7. بررسي سلسله مراتب شهري استان خراسان رضوي حاکميت نخست شهر مشهد (سرخ کمال، بيرانوند زاده)

8. بررسي وضعيت درجه بلوغ الکترونيک در سازمانهاي ارايه دهنده خدمات دولتي الکترونيک در شهر مشهد (کفاش پور)

9. بهبود وضعيت فضاها و کاربري هاي شهري يا استفاده از تئوري تحليل رفتار متقابل (سعيدي رضواني، دانش پور)

10.توانمندسازي معابر و محلات شهري در برابر بزهکاري از طريق طراحي محيطي (cpted)(بيات رستمي، کلانتري، حسني)

11. جايگاه فضاهاي عمومي در شهرسازي معاصر با تاکيد بر شهرهاي ايران (عظيمي، شيرازي زاده، رحيميان)

12. سنجش توسعه يافتگي نواحي شهري با مدل ارزيابي چند شاخصه (مطالعه موردي: استان مازندران) (کنعاني، ميرکتولي)

13. شهر جديد انديشه در مجموعه شهري تهران (اجزا شکوهي، قرخلو، خزاعي نژاد)

14.شهرهاي جديد ايران، اهداف اوليه، واقعيت امروز (خاکپور، اميري)

15. گذار از الگوي تک مرکزي ، گامي در راستاي تمرکز زدايي و تعادل منطقه‌اي استان خراسان رضوي(رهنما)

16.مديريت و سامان دهي فضاي سبز شهري با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) (مطالعه موردي: پارک هاي درون شهري رشت) (ياسوري ، بان)

17.مطالعه تهديدها و فرصتهاي متاثر از همجواري مناطق صنعتي و مسکوني از ديدگاه شهروندان (نمونه موردي: منطقه بيست و يک شهرداري تهران)(قيطاسي ، موتمن، نظريان آزاد)

18.معيارهاي سرزندگي فضاهاي شهري (مطالعه موردي: بخشي از خيابان ولي عصر تهران) (دادپور)

19.مقدمه اي بر راهبرد توسعه شهري (CDS) مزايا و مشکلات (ملکي)

20.مکان يابي اسکان موقت با استفاده از GIS (مطالعه موردي: منطقه يک شهرداري تهران) (اميدوار، نوجوان ، برادران شرکاء)

21.مکانيابي ايستگاه هاي آتش نشاني با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) نمونه موردي: شهر مشهد (وطن پرست، معتمدي، فاتحي، غلامي)

22.مکانيابي پهنه هاي مناسب احداث پارکينگ‌هاي عمومي شهري با استفاده از GIs (مطالعه موردي: حوزه مياني غربي شهر مشهد)(معتمدي، خاکپور، انفجاري)

23.منطقه بندي آمايشي براي توسعه گردشگري با رويکرد اکولوژيک و مدل AHP در GIS (نمونه موردي: منطقه نمونه و بين المللي گردشگري شانديز) (منصوري دانشور، همايي فر)

24. نقد طرح هاي جامع شهري و ضرورت توجه به طرح هاي راهبردي-ساختاري در ايران (کرمي، محمدي، رضويان)

25. نقش شهرهاي مياني استان خراسان رضوي در ايجاد تعادل فضايي (حسين آبادي ، احمدي)كنفرانس‌ها

جستجو  تعداد بازدید کنندگان :179527
©2015 Ferdowsi University Of Mashhad.