انتخاب زبان/ select language
تا شروع کنفرانس
second
minute
hour
Day

برگزاركنندگان
حاميان
ورود به سيستم


 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟
 فراموشی رمز ورود
 کاربر جدید ؟ ثبت نام

 امنيت شهري

1.ارزيابي مخاطرات ناشي از گسلهاي لرزه اي بر روي مناطق شهري و پيامدهاي ژئومورفولوژيکي آن (مطالعه موردي: شهر سقز)
هيمن شهابي، سيد محمد حسيني، عثمان رحيمي، مسعود علايي

2.آسيب شناسي توسعه شهر سنندج با تاکيد بر ويژگي‌هاي توپوگرافي و زمين‌شناسي خضري، رحماني، تيموري، ثروتي

3.امنيت زنان در فضاي شهري ورشوي

4.امنيت محله، امنيت شهر (بازنگري در عرصه طراحي شهري به جهت بازيابي فضاهاي گمشده)خدايي، يزدانپرست

5. بازيابي هويت محله اي در کلانشهرهاي امروز (نمونه موردي محلات عباس آباد و مرداويج اصفهان) قاسمي، نگيني

6.بررسي اثر سکونتگاه هاي غير رسمي بر امنيت شهري (نمونه موردي کلانشهر مشهد)رجعتي

7.پهنه بندي خطر ريزش قنوات با توجه به کاربري اراضي شهري (مطالعه موردي: منطقه يازده شهر مشهد)صالحي متعهد، غفوري، لشکري پور، حافظي مقدس

8.تحليل ملاحظات دفاعي-امنيتي در آمايش استان خراسان رضوي با تاکيد بر کلان شهر مشهد زرقاني، اعظمي

9.سنجش عوامل موثر بر امنيت در محيط هاي شهري (نمونه مورد مطالعه، شهر مشهد)صابري فر

10.مدل سازي اقدامات احتياطي در تدوين نقشه راه پدافند غيرعامل مجموعه هاي شهري حسن صراف جوشقاني، محمد صراف جوشقاني

11.معرفي فرايندي جامع براي گزينش محلات در اولويت برنامه سامان دهي و توانمندسازي (مورد : سکونت گاه هاي غيررسمي شهر گنبدکاووس)سرور


كنفرانس‌ها

جستجو  تعداد بازدید کنندگان :179620
©2015 Ferdowsi University Of Mashhad.