اقتصاد شهري

1.بررسي اثر اشتغال در بخش صادراتي بر اشتغال محلي در شهرهاي ايران : آزمون نظريه رشد مبتني بر صادرات با استفاده از نسبت مکاني؛ خشنودي، رستم زاده

2.بررسي و ارزيابي روش هاي قيمت گذاري تراکم با ارائه تجربيات ديگر کشورها؛افندي زاده زرگري، اربابي، کلانتري

3.تاثير سياستهاي مالي دولت در بخش حمل و نقل شهري بر پديده نخست شهري در ايران؛نجار زادگان، اکبري

4.تاثير شهرنشيني و افزايش درآمد برمصرف انرژي با استفاده از روش همگرائي ARDL در اقتصاد ايران (1384-1346)؛ابراهيمي، جبدرقي