شوراهاي اسلامي و شهرداري ها

1.ارزيابي نقش حقوقي شوراهاي اسلامي شهرداري‌ها در توسعه مديريت شهري؛ محمدپور، اکبرپور سراسکانرود

2.اولويت بندي نيازهاي آموزشي اعضاهاي شوراهاي شهري استان خراسان رضوي؛ محمود سعيدي رضواني، هادي سعيدي رضواني، ابراهيمي هرستاني

3.چالش‌هاي برنامه ريزي راهبردي در شهرداري‌ها (شهرداري اصفهان و سازمانهاي وابسته)؛ نصر آزاداني، مالکي پور، شيخ بهايي

4.مقايسه وضعيت موجود و مطلوب شهرداريهاي استان همدان از نظر کارايي (با استفاده از روش DEA)؛ بصيري پارسا، اکبري