تاريخچه پنجمين كنفرانس برنامه‌ريزي و مديريت شهري:

با توجه به برگزاري موفق چهار دوره کنفرانس برنامه‌ريزي و مديريت شهري در سال‌هاي 85، 89، 90 و 91، شوراي اسلامي شهر، دانشگاه فردوسي و شهرداري مشهد برآن شدند که پنجمين کنفرانس برنامه‌ريزي و مديريت شهري را در 4 و 5 ارديبهشت 1392 برگزار نمايند. در اين خصوص دبيرخانه كنفرانس با تشكيل 11 جلسه كميته علمي و  8 جلسه كميته اجرايي، 450 مقاله دريافتي را مورد بررسي قرار داد كه 94 مورد آنها پذيرفته شد.