1- بررسي راهکارهاي ايجاد رونق اقتصادي در سطح منطقه 12 شهرداري مشهد با محوريت جذب سرمايه (دكتر ناصر شاهنوشي فروشاني، سمانه ايرواني، حميده حميده پور)

2- اقتصاد شهري مدلها ونظريها وکاربردآن در شهرداريها (دکتر موسائي، محمد افشاري علي يزدان پناه، حميد علي نيا زهرا جلائيان)

3- بررسي کارايي توزيع عوايد حاصل از قانون ماليات برارزش افزوده به شهرداري‌ها (رضا نصراصفهاني)

4- بررسي عوامل تاثيرگذار بر قيمت مسکن در منطقه 9 با تاکيد بر بلندمرتبه سازي مطالعه موردي محلات هاشميه کوثر هنرستان و هفت تير (محمدرحيم رهنما، نازنين باقري ازغدي)

5- مولفه هاي شهر اسلامي اقتصاد مقاومتي در شهر اسلامي (محمد حسن علي نيا)

6- تحليل تخصيص بهينه بودجه عمراني در شهرداري اصفهان (رهيافت برنامه‌ريزي آرماني) (دکتر نعمت‌الله اکبري، رزيتا مؤيدفر، سيده محبوبه حسيني)

7- بررسي و ارزيابي جايگاه تبليغات در فضاهاي شهري (پژوهش موردي شهر سبزوار) (محمد سلماني‌مقدم، حميد جواديان)