1- ساماندهي مکان پارکينگ عمومي در شهر سبزوار با استفاده از GIS (تکتم روشندل و الهه اکبري)

2- ارزيابي کارايي خطوط اتوبوسراني شهر مشهد با مدل تحليل پوششي داده ها(DEA) (نمونه موردي خطوط پايانه مصلي) (دکترمحمدرحيم رهنما، دکتر محمد اجزاء شکوهي، حامد عرب)

3- ارزيابي مديريتي سيستم حمل و نقل عمومي درون شهري در جهت دستيابي به حمل و نقل پايدار شهري (مطالعه موردي: شهر بيرجند) (يداله غلام پور، مرتضي عراقي)

4- بررسي شاخص‌هاي توسعه پايدار در برنامه‌ريزي حمل ونقل (محمدرضا احدي، سعيد ضرغامي، آرزو آقامحمدي)

5- مقايسه اثرات زيست محيطي حمل ونقل ريلي و جاده اي بر توسعه پايدار (افشين رسولي، محمد مهدي خزايي، سعيد باباخاني)

6- Prioritization the types of urban transportation, using a TOPSIS method, a case study in Tehran, Iran. (Ali khaksari, Afsheen rasouli, Mohammadreza attarpour)

7- نقش رويکرد توسعه‌ي حمل و نقل محور(TOD) در کاهش آلودگي‌هاي ناشي از ترافيک شهري (محمدحامد عبدي، مهدي بهاري)

8- ارزيابي عملکرد اتوبوس‌هاي تندرو در شهر مشهد با تاکيد بر مولفه هاي توسعه پايدار (دكتر محمد اجزاء شکوهي، علي خوشاب، ريحانه علايي)

9- بررسي عوامل خوانايي ورودي شهرهاي ايران نمونه موردي شهر زنجان (دكتر شهرام مينويي، رويا بازرگاني، مريم ابراهيمي)

10- ارزيابي نقش اولويت‌بندي مرمت پياده‌روهاي شهري در حرکت عابرين پياده و توسعه پايدار شهري(مطالعه موردي:بافت تاريخي شهر يزد) (محمدمهدي خبيري، ابوالفضل صلاتي کاخکي)

11- بررسي چشم انداز سيستم حمل و نقل اتوبوسراني بر اساس طرح جامع حمل و نقل (مطالعه موردي: سيستم اتوبوسراني بيرجند و حومه) (يدا... غلام پور، سعيده احتشام)

12- نقش قوانين و مقررات در ترافيک و حمل و نقل شهري (مرضيه مريدي)

13- بررسي نقش محورهاي پياده در هويت بخشي به بافت و ساختار کالبدي شهر (مطالعه موردي: خيابان کوهسنگي مشهد) (فرشته هاتفي فرجيان، طيبه علي آبادي)

14- اولويت سنجي ايستگاه هاي خط يک قطار شهري مشهد مقدس جهت برنامه ريزي TOD (محمد حسن دهقان تنها، کامران موسي خاني)

15- تعيين آستانه پرداخت کرايه براي تنظيم سفرهاي شهري (هادي عطازاده طوسي، صائبي محمد حسين، چايچي مطلق مرتضي، مادرشاهيان سيد مهيار)

16- روش هاي آموزش فرهنگ ترافيک با تاکيد بر آموزه هاي اسلامي (دکتر حسين بهروان)