شهر ايراني اسلامي:

1- تحليل لايه‌هاي ادراکي معماري شهري ايراني اسلامي در پايتخت معنوي ايران (محدوده مورد مطالعه –بدنه بالا خيابان و پايين خيابان در شهر مشهد) (براتعلي خاکپور، مژگان پورعماد، نونا مسگراني)

2- بررسي جايگاه و نقش بازار در شهرهاي ايراني-اسلامي (نمونه مورد مطالعه: بازار بزرگ ايراني-اسلامي شهر جديد انديشه) (معصومه ترک، بهار منوچهري، دكتر کتايون عليزاده)

3- ساخت فضايي و كالبدي شهر ايراني-اسلامي (وحيد محمديان، بهزاد وثيق)

4- بازساخت حوزه عمومي درشهر ايراني – اسلامي با تاکيد بر ساختارهاي کالبدي (عيسي پيري،‌ مهدي رضاييان، ميلاد عزيزي)

5- نظام شهرسازي اسلامي، تجلي گاه روابط انساني (عبدالله روشن، زهره فني)

6- بررسي حضور زنان در فضاهاي شهري با تأکيد بر شهرهاي اسلامي (عاطفه صداقتي، سيده شبناز اتحاد)

7- Urban Governmentality in traditional Islamic-Iranian cities:the dialectic nexus between

sovereignty, religion, and custom (دكتر حسين معروفي)

8- شناسايي نقش وجايگاه صنعت گردشگري مذهبي درآرمان شهر ايراني-اسلامي از منظر مديريت ساخت مطالعه موردي: حوزه خدماتي شهرداري منطقه سه مشهد (حسين آل سيدان، حامد حسن زاده رحماني)

9- تعادل اقتصادي در معماري اسلامي (حامد محمّدي خوش‌بين، محمّدتقي پيربابايي)

10- مباني انديشه‌ي اسلامي در شکل گيري فضاي کالبدي آرمان شهر (سيد هادي حسيني)

11- جايگاه پياده راه سازي در ارتقاء کيفيت منظرشهري (مطالعه موردي: خيابان مسجد جامع شهر يزد) (عليرضا طاقه باف، حسين حاتمي‌نژاد، فاطمه پسند)

12- نگرشي بر چگونگي شکل گيري شهرهاي قرون نخستينِ اسلاميِ ايران با استناد به شواهد تاريخي و داده هاي باستان شناسي (فريد احمد زاده، کاميار عبدخدا)

13- برنامه ريزي توسعه ي پايدار با تاکيد بر عوامل هويت شهري (نمونه ي موردي شهر دزفول) (محمد آذرکيش، فرزانه افضلي نيا)

14- تحليل جامعه شناختي الگوي سبک زندگي اسلامي- ايراني شهروندان گرگان (اعظم احمدي، محمدحسن شربتيان)

15- تحليل نظريات مخالف مفهوم شهر و شهرسازي اسلامي (سيد عليرضا موسوي نژاد، سيد محمّد سادات حسيني)

16- مقايسه اصولي شهر ايراني اسلامي با محله در شهرگرايي جديد (فروغ خزاعي نژاد)

17- تدوين راهکارهاي عملياتي براي تحقق گردشگري مجازي با تاکيد بر محورهاي شهر ايراني-اسلامي (نمونه موردي: شهر مشهد) (مهسا عسگري قوامي، عاطفه صداقتي)

18- تجسم هنر اسلامي در فرهنگ ايراني در راستاي هويت بخشي به شهر و فضاهاي شهري با تاکيد بر طراحي پروژه بوستان خورشيد (سيد مسعود احمدي، مليکا نفتي)

19- بررسي تطبيقي مکان گزيني مساجد محله‌اي در بافت قديم و جديد به منظور ارتقاء ساختار هويتي محلات (نمونه موردي مشهد) (جواد خدايي، مريم خزاعي)

20- واکاوي نقش آرامگاه شاهچراغ در توسعه کالبدي شهر شيراز (داود کريم زاده)

21- بررسي ميزان انطباق نابرابري‌هاي اجتماعي و فضايي نواحي هشت‌گانه شهر يزد (محمد حسين سرايي، سمانه ايرجي و فرزانه رستا)

22- بررسي نقش فاکتورهاي تاثير گذار بر يادگيري دانش آموزان در معماري مدارس اسلامي (مرضيه قاسمي اشکفتکي، عاطفه دهقان، توران پشتي)

23- بررسي نقش مذهب در شکل دهي و گسترش شهرهاي ايران؛ با تاکيد بر دين اسلام (مسعود وطن خواه، اسماعيل کمالي باغراهي، علي خوشاب)

24- چيستي «شهر اسلامي»؛ بررسي ديدگاه‌ها و رويکردهاي متفاوت درادبيات فارسي زبان (احسان بابايي سالانقوچ، دكتر محمد مسعود)

25- توسعه پايدار و شهر اسلامي (محمد تخم کاري)

26- جايگاه معماري و شهرسازي اسلامي در سبک زندگي (جواد پارسايي)

27- بررسي نقش بازارهاي سنتي در سازمان فضايي و ساختار کالبدي شهر ايراني – اسلامي؛ نمونه موردي: بازار سرشور مشهد (پريسا کوشا)

28- نقش شهرداري ها در توسعه فضاهاي شهري به سبک ايراني اسلامي (نمونه موردي: شهرداري منطقه يازده مشهد) (محمود برهاني، سميرا پنجه‌باشي)

29- رويکرد تحليلي بر ساختار و هويت شهرسازي ايران – اسلامي (از ديدگاه توسعه پايدار شهري) (نعمت حسين زاده، نبي اوهاني زنوز، حسن قربانلو، کاوس بابائي)

30- ارزيابي حس مکان در حرم امام رضا ع و تاثير آن بر هويت معنوي شهر مشهد (فاطمه محمدي زارع، نسترن قصاب نژاد)

31- بررسي اثر مرکزيت مسجد محله بر ميزان مشارکت هاي مذهبي ساکنين (فريبا قرايي، شهاب عباس زاده، علي اصغر آبرون)

32- کمي سازي شاخص هاي کيفي شهر اسلامي: مطالعه موردي شاخص صداقت (صادق کاظميان، سعيد خديوي رفوگر، حميد عصمتي)

33- ويژگيهاي شهر آرماني اسلام بر اساس آموزه هاي قرآني (دکتر محمد نقي زاده)

34- ساخت فضايي شهر در ايران قبل و بعد از اسلام (دکتر احمد پوراحمد)

35- دگرديسي شهرهاي جهان اسلام در فرايند جهاني سازي؛ مطالعه تطبيقي شهرهاي ايراني-اسلامي و عربي-اسلامي (حسين حاتمي نژاد)

36- شهر اسلامي و چشم انداز آينده آن از ديدگاه مکتب هاي جغرافيايي (محمد علي احمديان)

37- معنا و مفهوم شناسي شهر ايراني-اسلامي؛ مباني نظري و مصداق‌ ها (محمدرضا بمانيان)

38- راهبردها و علل عمران شهر در احاديث اهل بيت عليهم السلام (حجت الاسلام و المسلمين محمدرضا جواهري)

39- بررسي مولفه ها و شاخص هاي شهر اسلامي با تاکيد بر نقش و اهميت فرهنگ سازي در تحقق الگوي شهرسازي اسلامي – ايراني (ابوالفضل مشکيني و علي رضايي مقدم)