مقالات شهر و محيط طبيعي

1- علت يابي مشكل آبگرفتگي جنوب شهر داراب (محمد حسين شكيبافر، ‏‏‏‏‏غلامرضا زارع، مرضيه رستمي و فاطمه خوشحال)

2- تحليل و برنامه‌ريزي استراتژيک زباله‌هاي شهري شهر مشهد در راستاي حفظ محيط زيست (عليرضا کرباسي، چيمن صيادي)

3- ارزيابي ترکيب و توزيع فضايي لکه‌هاي سبز شهر مشهد با استفاده از سنجه‌هاي سيماي‌سرزمين (دكتر مريم حاتمي، احد ستوده، محمد حسين مختاري، بهمن کياني)

4- ارتقاي فرهنگ محيط‌زيستي دانش‌آموزان با طرح هميار پاكيار (سيداميرحسين طيبي ابوالحسني، منصوره يوسفي)

5- بررسي تأثير کاربري زمين بر محيط زيست شهري (علي  رضايي مقدم)

6- پژوهشي تجربي به‌منظور ارتقاء توسعه پايدار محيطي  با استفاده از رويکرد "سبز راه "و بر مبناي مطالبات کارکردي استفاده‌کنندگان(موردمطالعه: بزرگراه امام علي(ع) مشهد) (بهزاد علي پور، محمد ايزديان، ناديا اخلاقي)