اهداف کنفرانس

1- تضارب آراء و انديشه‌هاي صاحب‌نظران، پژوهشگران، مديران و کارشناسان امور شهري

2- دستيابي به معيارها و شاخص‌هاي پايتخت فرهنگ اسلامي

3- بهره‌گيري از تجربيات بين المللي و ملي در عرصه رويکردهاي نوين برنامه‌ريزي و مديريت شهري