انتخاب زبان/ select language
تا شروع کنفرانس
second
minute
hour
Day

برگزاركنندگان
حاميان
ورود به سيستم
 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟

 آيا کلمه عبور خود را فراموش کرده ايد؟

 کاربر جدید هستید؟ ثبت نام کنید.

سازمان کنفرانس

سمت

نام و نام خانوادگي

رديف

رييس شوراي اسلامي شهر مشهد و رييس کنفرانس

دکتر محمد کمال سرويها

1

رييس مرکز پژوهش هاي شوراي اسلامي شهر مشهد و دبير کنفرانس

دکتر هادي اعظمي

2

معاون برنامه ريزي و توسعه شهرداري مشهد و دبير اجرايي کنفرانس

دکتر موسي شربتدار

3

معاون مرکز پژوهش هاي شوراي اسلامي شهر مشهد و دبير علمي کنفرانس

دکتر اميدعلي خوارزمي

4

مسئول اجرايي کنفرانس

علي رضايي مقدم

5

مسئول دبيرخانه و سايت کنفرانس

زهره کريمي

6

کارشناس دبيرخانه کنفرانس

اسماء زارع

7كنفرانس‌ها

جستجو  تعداد بازدید کنندگان :173995
©2015 Ferdowsi University Of Mashhad.