انتخاب زبان/ select language
تا شروع کنفرانس
second
minute
hour
Day

برگزاركنندگان
حاميان
ورود به سيستم


 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟
 فراموشی رمز ورود
 کاربر جدید ؟ ثبت نام

سازمان کنفرانس

سمت

نام و نام خانوادگي

رديف

رييس شوراي اسلامي شهر مشهد و رييس کنفرانس

دکتر محمد کمال سرويها

1

رييس مرکز پژوهش هاي شوراي اسلامي شهر مشهد و دبير کنفرانس

دکتر هادي اعظمي

2

معاون برنامه ريزي و توسعه شهرداري مشهد و دبير اجرايي کنفرانس

دکتر موسي شربتدار

3

معاون مرکز پژوهش هاي شوراي اسلامي شهر مشهد و دبير علمي کنفرانس

دکتر اميدعلي خوارزمي

4

مسئول اجرايي کنفرانس

علي رضايي مقدم

5

مسئول دبيرخانه و سايت کنفرانس

زهره کريمي

6

کارشناس دبيرخانه کنفرانس

اسماء زارع

7كنفرانس‌ها

جستجو  تعداد بازدید کنندگان :180956
©2015 Ferdowsi University Of Mashhad.