برگزاري پنل هاي تخصصي


برگزاري پنل تخصصي شاخص ها و معيارهاي پايتخت فرهنگي جهان اسلام

- آقاي دکتر خليلي عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد

- حجت الاسلام والمسلمين گلکار پژوهشگر موسسه مطالعات راهبردي علوم و معارف اسلامي

-آقاي دکتر بابالو قائو مقام وزير آموزش و پرورش و دبير کل آيسسکو در ايران

- آقاي دکتر صدريا استاد و پژوهشگر مطالعات شهري

برگزاري پنل تخصصي نقدي بر دگرديسي شهرهاي اسلامي در عصرجهاني شدن

- آقاي دکتر قورچي عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي

- آقاي دکتر مشکيني عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس

- آقاي دکتر حاتمي نژادعضو هيات علمي دانشگاه تهران

- آقاي دکتر صرافي عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي

- آقاي دکتر کاظميان، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي

-برگزاري پنل تخصصي محيط زيست شهري و چالش هاي آن

- آقاي دکتر مدني عضو هيات علمي دانشگاه آمريکايي بيروت

- آقاي دکتر گري گرنت مشاور زيرساخت هاي سبز و استاد دانشگاه ناتينگهام

- آقاي دکتر گري حق، محقق انستيتو محيط زيست استکهلم و دانشگاه يورک

- آقاي دکتر ظهرابي مشاور عالي دفتر سازمان ملل در ايران

- آقاي دکتر رهنما عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد

- آقاي دکتر حسين زاده عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد