دبیر کنگره :

دکتر جواد بهارآرا دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

دبیراجرایی کنگره :

دکتر محمود ذکائی دانشگاه فردوسی مشهد

دبیر علمی کنگره :

دکتر ناصر مهدوی شهری دانشگاه فردوسی مشهد