جهت رفاه مهمانان محترم کنگره بين المللي بيولوژي کاربردي ، دبيرخانه کنگره با چند هتل مذاکره نموده است و شرايط متاقبآ اt_Ferdowsi_medi.pngعلام خواهد شد .