برای اطلاع از هزینه های ثبت نام و چگونگی ثبت نام در کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی به زیر منو ها مراجعه نمایید .