درباره كنفرانس

تحولات کالبدي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي در قرن حاضر، رشد روزافزون شهرنشيني و مسائل مربوط به جهاني شدن و پيامدهاي آن، تغييرات سريعي را در روند توسعه شهر و شهرنشيني رقم زده و چالش‌هاي فزاينده و گوناگوني را فرا روي مديريت شهري در اقصا نقاط جهان قرار داده است.امروزه شهر‌ها به عنوان مراکز مهمي‌ جهت خلاقيت و نوآوري، تجارت و بازرگاني ومکانهايي جهت به اشتراک گذاري فرهنگ ها شناخته مي شوند. با توجه به نرخ بالاي مهاجرت‌ها از روستا به شهر‌ها خصوصاً در کشور‌هاي در حال توسعه و افزايش جمعيت شهري، لزوم توجه به کيفيت زندگي‌ و ساختن محيطي‌ مطلوب با توجه به اصول توسعه پايدار بر اساس ابعاد اقتصادي ، اجتماعي و زيست محيطي‌ اهميت مي يابد.

در همين راستا شوراي اسلامي شهر مشهد، دانشگاه فردوسي مشهد، شهرداري و مركز پژوهش‌هاي شوراي اسلامي شهر مشهد با کارنامه‌اي درخشان از برگزاري موفق هفت دوره کنفرانس ملي برنامه‌ريزي و مديريت شهري در نظر دارند " كنفرانس بين المللي برنامه‌ريزي و مديريت شهري: مشهد 2017" را در روزهاي 5 و 6 ارديبهشت ‌ماه 1396 در شهر مقدس مشهد برگزار نمايند تا ضمن جلب نظر جامعه علمي به بهره‌گيري از رويکردهاي نوين در مديريت و برنامه‌ريزي شهري، بستري مناسب براي افزايش تعامل ميان حوزه‌هاي علمي و اجرايي در سطح ملي و بين المللي و انتقال تجربيات را فراهم نمايند. لذا از كليه دانشگاهيان، پژوهشگران، متخصصان، مديران، كارشناسان و مشاوران دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي مرتبط با امور شهري در سطح ملي و بين المللي، براي ارائه مقاله و يا حضور در كنفرانس دعوت به عمل مي‌آيد.